Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door GroWise.  

2. Totstandkoming opdracht  

De opdrachtgever staat ervoor in dat hij voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons heeft verstrekt.  

Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd. Door inschrijving op een open training geeft de opdrachtgever/ deelnemer te kennen deze bepalingen en voorwaarden te accepteren.  

3. Uitvoering opdrachten  

GroWise spant zich in de door haar te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de ethische richtlijnen van de Internationale Coach Federatie.  

GroWise zal de opdracht vanuit een professionele en onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal GroWise met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.   

GroWise heeft een inspanningsverbintenis. Ofschoon de opdracht door ons naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan GroWise geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte opdrachten.  

4. Verplichtingen opdrachtgever  

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die GroWise nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen. Verder moet GroWise kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in afstemming met ons.   

5. Vertrouwelijkheid  

GroWise is verplicht  tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. GroWise zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming anderzijds, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en documenten.  

6. Coach/Trainer  

GroWise kan na overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien GroWise meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het team niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.  

7. Aanpassing opdrachten  

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.  Zonodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. GroWise heeft het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt.   

8. Tarieven en kosten  

In de tarieven van GroWise en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle normale secretariaatskosten inbegrepen. Reis- en verblijfkosten, cursusmateriaal en grote oplagen van notities, rapporten, e.d. zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De kosten van derden, die GroWise ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend.   

9. Voorschot en betaling  

Voor in-house opdrachten wordt een voorschot gevraagd van 50% van de projectkost. Voor individuele of teamcoaching zal een vooruitbetaling gevraagd worden van 5 uren bij aanvang van het traject. Verder worden werkzaamheden van GroWise op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.  Tenzij een andere betalingsregeling is overeengekomen, zendt GroWise eenmaal per maand een (voorschot)factuur. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. In de honorariumberekening van GroWise zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de (voorschot)declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan GroWise vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 8 weken na de vervaldatum, kan GroWise de uitvoering beëindigen. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen lasten. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15 % te bedragen van het te vorderen bedrag.  In de honorariumberekening van GroWise zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de (voorschot)declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan GroWise vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 8 weken na de vervaldatum, kan GroWise de uitvoering beëindigen. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten die verband houden met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen lasten. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15 % te bedragen van het te vorderen bedrag. 

Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van tenaamstelling  van de factuur.  

10. Voortijdige beëindiging van opdrachten  

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdracht specificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. Hiertoe zal uiteraard eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed.   

De opdrachtgever noch GroWise kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.  

11.Annulering van workshops, trainingen, seminars  

Voortijdige annulering van opleidingsactiviteiten met open inschrijving is mogelijk tot één maand voor aanvang van de activiteit onder betaling van 40€ administratiekosten.  Bij annulering binnen 1 maand voor de geplande datum of bij het niet verschijnen van de deelnemer zijn de deelnamekosten volledig verschuldigd.  Gereserveerde data voor in-house cursussen/studiedagen zullen 100% gefactureerd worden indien ze geannuleerd worden binnen de maand voor aanvang.  Gereserveerde data voor individuele coaching zullen 100% gefactureerd worden indien ze geannuleerd worden binnen de 48 uur voor aanvang.  Indien de coachingsessies binnen 1 week vooraf geannuleerd worden zal 50% doorgerekend worden.  GroWise behoudt het recht voor om reeds geplande ‘open’ workshops e.d. te annuleren bij onvoldoende deelname.  GroWise kan indien nodig de locatie en/of de datum wijzigen.  De deelnemer heeft het recht om zonder kosten te annuleren indien een andere datum hem/haar niet past.  Bij verschuiven/uitstel door de opdrachtgever van een besloten training of een open inschrijving gelden dezelfde bepalingen en kosten.   

12. Aansprakelijkheid  

GroWise is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van haar coaches.  De  aansprakelijkheid van GroWise is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. GroWise is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor dient de opdrachtgever ons te vrijwaren.  De toepassing en het gebruik van de de methoden of adviezen van GroWise zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.  

13. Eigendom  

Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de methoden of het advies dat wordt gegeven, berust bij GroWise.  Opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft.  

14. Geschillen  

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en GroWise, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen.  Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.  Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Antwerpen.  Op alle offertes en op alle opdrachten is het Belgische recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.  

  

15. Algemene Bepalingen  

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor GroWise niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door GroWise is geaccepteerd. General Terms and Conditions

1. Applicability 

  

These general terms and conditions shall apply to all agreements for the provision of services by GroWise. 

  

2. Realisation of the order 

  

The client warrants that it has provided us with all the information necessary for the design and execution of the order. 

  

A verbal instruction shall be confirmed by us in writing. By registering for an open training course, the client/participant indicates his acceptance of these terms and conditions. 

  

3. Execution of assignments 

  

GroWise shall endeavour to carry out its consultancy services to the best of its knowledge and ability, in accordance with the requirements of good craftsmanship and the ethical guidelines of the International Coach Federation. 

  

GroWise shall carry out the assignment with a professional and independent attitude. Naturally, GroWise shall consult with the client on the way in which the assignment is carried out. 

  

GroWise has an obligation to perform to the best of its ability. Although the instruction will be carried out by us to the best of our knowledge and ability, and in accordance with the requirements of good craftsmanship, GroWise cannot give any guarantees with respect to the results of the assignments it has performed. 

  

4. Obligations of the client 

  

The client shall ensure that all documents and information necessary for GroWise to carry out the order in accordance with the agreed planning are in our possession in good time. Furthermore, GroWise must be able to count on the timely availability of the employees of the client's organisation who are involved in our work. The client shall not instruct any third parties it wishes to involve in the execution of the order without consulting us. 

  

5. Confidentiality 

  

GroWise shall be obliged to keep all information and data belonging to the client confidential with respect to third parties. GroWise shall furthermore take all precautionary measures within the scope of the assignment to protect the client's interests. Likewise, the client shall not disclose to third parties, without the consent of GroWise, any information about our approach, work methods and documents. 

  

6. Coach/Trainer 

  

After consulting the client, GroWise may change the composition of the team if GroWise is of the opinion that this is necessary for the performance of the assignment. The change must not diminish the expertise of the team, nor adversely affect the continuity of the assignment. 

  

7. Adjustment of assignments 

  

If, in the context of the assignment, circumstances arise that were not foreseen at the start of the assignment, a solution will be sought mutually and in good harmony.  If necessary, the order may be adjusted. GroWise shall be entitled to refrain from continuing the assignment if the originally agreed execution of the assignment becomes substantially more difficult or impossible as a result of the changed circumstances. 

  

8. Rates and costs 

  

The rates charged by GroWise and the cost estimates based thereon shall include all normal secretarial costs. Travel and accommodation expenses, course material and large volumes of notes, reports etc. shall be charged separately. The costs of third parties which GroWise has to incur for the purpose of the order shall be charged to the client. 

  

9. Advance payment and payment 

  

For in-house assignments, an advance payment of 50% of the project cost is required. In the case of individual or team coaching, an advance payment of 5 hours will be required at the start of the project. In addition, GroWise's activities will be charged to the client on the basis of the time spent and the costs incurred.  Unless another payment arrangement has been agreed, GroWise shall send an (advance) invoice once a month. Payment must be made within 30 days of the invoice date. GroWise's fee account shall not include any interest charges. If the (advance) invoice has not been paid 30 days after the due date, GroWise may charge statutory interest as from the due date. If payment is not made within 8 weeks of the due date, GroWise may terminate the performance of the contract. All judicial and extrajudicial costs incurred for the purpose of collecting any amounts due from the client shall be borne by the client. The extrajudicial costs shall be deemed to be at least 15% of the amount to be claimed.  GroWise's fee account shall not include any interest charges. If the (advance) invoice has not been paid 30 days after the due date, GroWise may charge statutory interest as from the due date. If payment is not made within 8 weeks of the due date, GroWise may terminate the performance of the contract. All judicial and extrajudicial costs incurred for the purpose of collecting any amounts due from the client shall be borne by the client. The extrajudicial costs shall be deemed to be at least 15% of the amount to be claimed.

  

In the event of an order given jointly, the clients shall be jointly and severally liable for payment of the amount of the invoice, irrespective of the way in which the invoice has been appropriated. 

  

10. Premature termination of assignments 

  

The assignment may be terminated prematurely if either of the parties is of the opinion that the work cannot (cannot) be performed in accordance with the quotation and assignment confirmation and any further assignment specifications laid down later in writing. In that case, a notice period of one month shall be observed for assignments with a lead time of more than two months. Of course, this will only be done when it has become apparent that the problems identified cannot be solved. If the assignment is terminated prematurely, the work carried out up to that point shall be paid for as normal. 

  

Neither the client nor GroWise shall have any claim or right of any kind whatsoever based on premature termination of the assignment. If one of the parties is declared bankrupt or applies for a moratorium, the other party shall be entitled to terminate the assignment without observing a period of notice. 

  

11. Cancellation of workshops, training courses, seminars 

  

Premature cancellation of training activities with open enrolment is possible up to one month before the start of the activity on payment of an administration fee of €40.  In case of cancellation within 1 month before the scheduled date or in case of non-appearance of the participant, the participation fee is due in full.  Reserved dates for in-house courses/study days will be invoiced at 100% if they are cancelled within the month before the start.  Dates reserved for individual coaching will be invoiced at 100% if cancelled within 48 hours of commencement.  If the coaching sessions are cancelled within 1 week before the start, 50% will be charged.  GroWise reserves the right to cancel already planned 'open' workshops etc. in case of insufficient participation.  GroWise may change the location and/or date if necessary.  The participant has the right to cancel without charge if another date does not suit him/her.  The same provisions and costs shall apply when the client postpones a private training course or an open registration. 

  

12. Liability 

  

GroWise shall only be liable for any loss or damage sustained by the client during the execution of the order which is the direct result of culpable conduct on the part of its coaches.  GroWise's liability shall be limited to the amount of the fee for the respective assignment. GroWise shall not be liable for any other loss or damage (consequential or otherwise), nor for loss or damage suffered by third parties; the client must indemnify us in this respect.  The application and use of GroWise's methods or advice shall be entirely at the client's risk. 

  

13. Ownership 

  

Copyright, drawing or model rights or any other intellectual property rights in respect of the methods or advice provided shall vest in GroWise.  The client shall acquire the right to use this property within the part of the organisation to which the instruction relates. 

  

14. Disputes 

  

If a dispute arises between the client and GroWise as a result of the assignment, the parties shall try to resolve such dispute amicably.  This includes the possibility of submitting the dispute jointly to an independent expert for advice or mediation.  If the dispute is not resolved in this way, it shall be submitted to the competent civil court in Antwerp.  All offers and all assignments shall be governed by Belgian law, to the exclusion of any other law. 

  

15. General Provisions 

  

GroWise shall not be bound by these terms and conditions or by any terms and conditions of the client, irrespective of the manner in which they have been laid down or filed, unless GroWise accepts them in writing at the time of concluding the agreement.