Privacy statement

groWiSe respecteert uw privacy en engageert zich dat u uw  persoonsgegevens veilig aan haar kan toevertrouwen. Dit document beschrijft het Privacybeleid van groWiSe over welke gegevens zij bijhoudt en voor welke doeleinden.


TOEPASSING

Deze Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die groWiSe van je verzamelt en verwerkt. Persoonsgegevens zijn die gegevens die toelaten je als persoon te identificeren. groWiSe verzamelt en verwerkt deze gegevens tijdens de contacten met haar klanten en prospecten.

Door gebruik te maken van haar website en producten, trainingen en/of diensten aan te kopen bij groWiSe, gaat je akkoord met dit beleid en de voorwaarden van dit document. groWiSe kan haar beleid van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie kan u steeds terugvinden op de groWiSe website ( www.groWiSe.be).


WELKE GEGEVENS

Volgende gegevens kunnen door groWiSe verzameld en verwerkt worden :

Gegevens die rechtstreeks worden gegeven:


  • naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht;
  • informatie betreffende de producten, trainingen en/of diensten die je gekocht of genoten hebt, die je wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die je doorgeeft tijdens contacten;
  • klachten of feedback omtrent de producten, trainingen en/of diensten bij groWiSe hebt aangekocht, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en dergelijke;


Gegevens die je verstrekt door het gebruik van de website, apps en/of webshop:


  • Bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die je zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar je toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).


Op de groWiSe website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet door groWiSe beheerd en kunnen een eigen privacybeleid hebben. groWiSe neemt geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden.


Weet dat je niet verplicht bent je gegevens aan groWiSe te geven of akkoord te gaan met de verwerkingen. Toch zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk/nuttig zijn om persoonsgegevens mee te delen zoals onder andere je naam, adres, e-mailadres, leeftijd…, zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.


VERWERKINGSDOELEINDEN

  1. Je persoonsgegevens worden voor volgende doeleinden verwerkt:

  • voor klanten- en orderbeheer zoals de klantenadministratie, opvolgen van leveringen en bestellingen, facturatie, opvolgen van betalingen;
  • de continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, trainingen, diensten, websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van onze algemene, commerciële en marketing strategieën.
  • het personaliseren van de aan je te leveren producten, trainingen en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
  • het gericht en optimaal op je afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan groWiSe je voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor geavanceerde profileringstechnieken zal steeds voorafgaand je toestemming gevraagd worden.

  1. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere derden wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … . Je persoonsgegevens kunnen steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal je aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.


JE RECHTEN

Je hebt steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die groWiSe van je verwerkt.


Je hebt tevens recht op wissing van je persoonsgegevens, beperking van de werking van je persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van je persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. Je kan op ieder moment je gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 


Tevens heb je het recht om je te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van je persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor onze dienstverlening) en tegen het opstellen van je profiel. Hiertoe kan je contact opnemen met groWiSe, zie verder voor de contactinformatie.


Je hebt het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)


BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Om je persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt groWiSe alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.


Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.


BEWARING VAN DE GEGEVENS

groWiSe zal je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze gegevens en met onze missie en opdracht om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten, trainingen en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.


MINDERJARIGEN

groWiSe verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om onze producten, trainingen, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.


Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal groWiSe deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.


CONTACT